Organizing Committee

Honorable Chairman
Wen-Jone Chen
Jiunn-Lee Lin

Chairman
Chen-Huan Chen

Secretary General
Hao-Min Cheng

Treasurer
Tzung-Dau Wang

Committee Member
Kuo-Liong Chien
Shao-Yuan Chuang
Tsung-Hsien Lin
Kou-Gi Shyu
Ta-Chen Su
Shih-Hsien Sung
Chia-Ti Tsai
Wei-Chuan Tsai
Jiun-Jr Wang
Hung-I YehCommittee